Bawi Jesu Khanmopi ah a khai ba ah poi

Bawi Jesu Khanmopi a khai ba ci
Cun kon-ah, a-hlu-läk gùi gha-lei-ät cuh ei ami ei zah ung Jesu ng’dáng neh ngami gùi kä mi zùm-ah phäh-ah lah, líng neh kä mi zùm hlü te-ah phäh-ah, k’hlái neh be gùi ci. 15 Cun kon-ah, ngamí àm a piéin cuh, “Nangmi cuh khaw m’dek ’khãn púm-ah hteit u neh Khãnpùghí-ah a tüi k’hmüt gùi avan àm, ghin-phiónnák vai-ah màwng lam, m’thein tu gùi vä. 16 Zùm neh, m’sinák gah tu ci cuh phiónnák gah khai. Kä zùm tu ci gùi cuh, m’cha m’làngnák gah khai gùi. 17 Zùm äp tu ci-ah k’chàng gùi ung om tu hngá khai-ah, cäi-catnák vai-ah màwng gùi cuh: kei-ah ng’mìng awn, khaw-’nget k’täm m’chüt khai gùi. k’Chü a hei hei-awn, Khãnpùghí m’tam lo khai gùi.
18 Phiù-’nget gùi phih pha neh k’pang hnging khai gùi. M’Sih m’kiuk man ci gùi-ah ng’khaw, ami ei áwk ung phih, kä si-kiuk khai gùi. Gàw-pài ci gùi-ah ’khãn-ah ami kut taih neh m’gái lo bà hnging khai gùi,” ci neh piéin ci.
19 Jesu nawh a-hlu-läk gùi-àm cun-ah piéin èin ghüt nehtah Khãnmòpí-ah hang kài neh Pá Khãnpùghí-ah k’pat lam-ah ngoh tu ci.
20 A-hlu-läk gùi nawh phih, avan ung hteit u neh Jesu nawh a k’chü-k’hngà gùi awn ni, ngami ung kia ci-ah cäi-cãtnák vai-ah màwng gùi ni awn, Jesu-ah m’thei m’cäi gùi m’khän ci-ah ni, khaw m’dek ’khãn púm hteit u neh Jesu-ah màwng lam m’thein m’kan tu gùi ci gùi.

Add new comment

8 + 8 =