A hlu-läk gha-lei-goi chü gui ci

Hlu-läk ng’sä gha-leigoi a ghünák.

 ( Mt-10:1-4; Mk-3:13-19 )

 Cun zah-ung, Báwi cuh, k’tài-gü vai neh khàw m’htung-ah kài nehtah a mü púm Khãnpùghí-ah k’tài-gü neh om ci.     13 Khàw thai-lo hleih a-hlu-läk gùi cuh, chü gùi neh ngami gùi ung-kah gha-leigoi ghü nehtah ngami cuh Hlu-läk ng’sä ng’ming pe gùi ci. 14 Petru ci-ah Simon, a nàü Andrew, Jacob, Johan, Philip lah Bartholomeu, 15 Matheu lah Thomas, Alphaeus-a htá Jacob lah Zealot ci neh chü-ah ’Khúi ghùng Simon, 16 Jacob-a htá Judas lah Jesu àp ci-ah Judas Israriot-ah kia ci gùi. Ngami-awn a kong ät-ah, Jesu  kium tu neh a dónák-ung ng’düí ci. A-hlu-läk ng’bum gùi ni, Judea khàw púm-ung-kah ni, Jerusalem pigònú-ung-kah ni, pinle-’kàm pèi Tyre lah Sidon pigònu-ung-kah gùi a k’dá om ci gùi. 18 Ngami cuh Báwi-ah k’chü ami ng’ngaih tu vai-ah phäh-ah lah, ami gawpàinák-ung-kah ami gái bà vai-a phäh-ah lo ci gùi. Sé m’sai ci-ah khaw-’nget-ah omnák gùi phih, gái bà ci gùi.        19 Báwi-ung-kah gáinák lut lo neh k’chàng a k’dá m’gái bà ci-ah kia hleih Jesu cuh tòn vai neh avan nawh k’thánák ci gùi.

Add new comment

1 + 3 =