A k'hma nak kyün k'hngüp

M’Si lah a k’dèi. ( Mk- 9:50; Lk- 14:34-35 )
13 Nangmi cuh, sin-ah khaw m’dek-ah m’si-ah nami kia ci. M’Si cuh, a tùi-hlìm a maih-ung, i-ah tùihlìm bà thei khai ang? A k’pùng-ah hei ghoh ung k’chàng gùi nawh ami khawlek-awn ami cot-ah thà-ah, a i-ah mãng bà phia khai ang? 14 Nangmi cuh, sin-ah khaw m’dek-ah a ’khãng-ah nami kia ci. Khaw m’htung ’khãn-ah om ci-ah pigò nú phih, kä ng’thup hlot khai néi. 15 Mei m’däi u nehtah phih, dàwn-awn kä chüm man ci gùi; a cun-ah im ung om ci-ah k’hmó ng’vái gùi nawh a ’khãng ami hnguh vai-a phäh-ah mei k’pèi ung taih man ci gùi. 16 A cun-a hlo-ah, k’chàng gùi nawh nangmi-ah ni ’ci-ah bi-loh gùi hnguh tu u neh Khãnmòpí-ah Khãn-pùghí-ah ng’ming, ami m’tam lo tu vai-ah, ami mà-ah, nami ’khãng cuh, ’khãng hlak vä.

Add new comment

4 + 3 =