Bawiyeisu ah ng'thu k'theing ng'ngaih vai ah mong.

Bawiyeisu ah ng'thu k'theing no mik mi k'chang gui ah ghün om nak cuh na pyam tham pe gui neh kat nak ung ka no phih na k'phong gui ca kyak ci neh Papashangpughang no na m'thei m'cä gui ci. Cun bäng ah kä kya neh Bawiyeisu ah ng'thu k'theing no mi ghün om nak ung a k'ni pi k'bäh ah kyak ca a ngoi ah phih kä maih hing ca hlim-tui yei-kyai nak lah m'lung ah üp-awh nak on mi ghün om vai ah na m'thei m'cä gui neh lam na m'shüm gui ca kyak ci. Mary lah Matha ung ka Mary cuh a bi loh gui nong yop neh Bawiyeisu ah ng'htu k'theing cuh ng'ngai ca kyak ci. I ah kya hleih ci ung, Bawiyeisu ah k'chüi, Bawiyeisu ah ng'thu ng'theing mi ng'ngai neh mi läh ah kya ung, k'poih ba ci gui cuh k'khanpughi no na pe gui neh, na pyan tham pe gui khai ciah Papashangpughang Francis no na m'thei m'cäi gui ca kyak ci.

#twitter

Add new comment

3 + 11 =