K'khanpughi ah ng'thu-k'theing ah mong.

K'khanpughi ah ng'thu k'theing (Bible) cuh k'khanpughi no k'chang gui a huh nak ah neiyar (place) ah kyak ci ciah Papashangpughang no na m'thei m'cä gui ci.

Ng'thu k'theing (Bible) cuh mik mi gui tumat hti ka vai (k'chang van ka vai) ah k'khanpughi no a guk ah kyak ci ciah pyein ci.

A cun ah ng'thu k'thein (Bible) cuh ca-uk düit tung om khai ah k'khanpughi no a guk ah kä kyak ci.

Mi m'lung kyong ah a gui-pai vai ah mi daw chan tu vai hlü ci ciah pyein ci. K'khanpughi ah ng'thu-theing (Bible) cuh dim-gei nak, huh-hmat ng'lang-kha nak lah ling-gai nak ah a ng'yung ah kyak ci ciah pyein ci.

Add new comment

3 + 4 =