Kyün hloi ah (Lent) ung biloh ghünom vai ah among.

Kyün Hloi (Lent) ci cuh k'khanpughi ah ng'thu k'ni (the word of God) mi ng'ngaih hlu ah mi m'lung ng'ngaih mi pyang tham neh mi ghün om nak mi a k'ni lam täng ah mi ng'thong hlat nak vai ah a ching (occasion) ah kyak ci ciah Papashangpughang Francis no na m'thei m'cäi gui ca kyak ci. Cun kon ah, Kyün Hloi (Lent) ci cuh mi gung tot tu vai hlü ca mi paw k'chang gui phi mi m'htei tu gui vai, mi gung tot tu gui vai ah a ching ah kyak ci.Cun bäng ah kä kya neh, Kyün Hloi (Lent) ci cuh suh shang k'tai-güi neh mi om vai ah a ching ah kya neh, a tung pi ah khaw m'dek pum ung dim kyäp nak a om vai ah mi k'tai güi vai hlü ci caih Papashangpughang Francis no Kyün Hloi (Lent) ah ung mi ghün om vai ah a mong na m'thei m'cäi gui ca kyak ci.

Pope Francis, Twiter

Add new comment

2 + 11 =