M'lung m'yo-m'nem neh ghün om vai ah a mong.

Mät no mät m'yom-nem nak (humility) kä om ah kya ung k'khanpughi on kä mi ät tu hing khai ciah Papashangpughang no na m'thei m'cä gui ca kyak ci.

A cun ah (humility) ciah mät no mät m'lung m'yom-nem nak on kä mi ghün om ah kya ung (salvation) ciah phoin nak phi kä mi gah tu hing khai ah kyak ci ciah pyein ci.

Mät no mät m'lung m'yom-nem nak on kä mi ghün om ah kya ung im-ng'gui-long'phei gui (neighbours) ni, mi phä-na mi paw k'chang gui on ng'kong gei neh ät neh kä mi ghüng om tu hing khai ciah Papashangpughang Francis no na m'thei m'cä gui ca kyak ci.

A cun ah kya hleih m'lung m'yo-m'nem nak on mi ghün om hing vai ah mi k'tha na ko.

#twitter

Add new comment

1 + 6 =