Nahlen Bawi ah ng'tüi nak k'hngüp ung ng'thu k'ni.

Tuhngoi mü cuh m'hni nak (love) no, k'chang gui ah mi na a ghün om vu nak gui (history) cuh a m'thong m'hlat nak ah müi (Christmas) ah kyak ci ciah Papashangpughang Francis no na m'thein gui ca kyak ci.

Bawi khanpughi aw, khaw m'dek ah hlüng-tai nak (power) on kä täng ca nang ah m'hni nak (love) ah hlüng tai nak (power) ung ka mi yum äp vai ah na pyang tham gui ä ci ah Papashangpughang Francis no k'tai güi ca kyak ci.

Cun kon ah, nang ah m'hni nak (love) ah hlüng tai nak (power) ung ka mi yum äp vai ah na pyang tham gui gui neh na pei ah om ci gui ah Nu Maria ni, bä ca Joseph ni, Hto k'shäm gui ni lah hngu-hmat k'chang gui ah hlo ah na pyang tham gui ä ciah Papashangpughang Francis no na m'thei m'kan gui ca kyak ci.

Add new comment

3 + 4 =