A ng'däh hleih suh-shan vai ah mong.

Kä ng'hlawi-ng'hlak nak gui a om yah ung k'tai güi vai ah kä ng'aa-ng'ca vai ciah Papashangpughang no na m'thei m'cä gui ci. Suh shang k'tai güi nak cuh a k'ngüp nak ung a k'khang nak na pe gui ci ciah pyein ci.

Mik mi gui cuh du-dong yai ca nak gui,go pyam nak gui cuh mi bü-awt täng khai ah kyak ci, mi yei kyai yah ung mik k'tai-güi ah hlo kä ng'hlawi ng'hlak yah ung phih suh mi shan vai hlü ci ciah pyein ci.

Acun ah mi k'tai-güi ah kya ung k'khanpughi no na ng'ngai gui khai ah kyak ci. Mik mi gui no phih mi k'tai-güi gui cuh k'khanpughi no ng'ngai gui neh a na m'shang gui vai ah mi gün vai hlü ci ciah pyein ci.

https://bit.ly/2JIb7yJ

 

Add new comment

3 + 0 =