Papashangpugahang Francis no ana m'thei m'cäi gui ah among.

Gopyam ci gui ni, yaica geinvai ci gui lah dukhaih ci gui ah k'chang gui cuh a htintaw (church) ah m'lung ung om ci gui kyak ci ciah Papashangpughang Francis no pyein ci. A cun ah kya hleih, Gopyam ci gui ni, yaica geinvai ci gui lah dukhaih ci gui ah k'chang gui cuh kä mi k'hmih en gui vai hlü ci. Gopyam ci gui ni, yaica geinvai ci gui lah dukhaih ci gui ah k'chang gui cuh mik mi k'chang gui ah mibi loh mi ng'ngaih tüh gui päng lah k'khangpughi ah mong lam mi mi loh nak gui ung ngami gui ka vai ah a k'tung pi ah mi biloh vai hlü ci ciah Papashangpughang Francis no na m'thei m'cäi gui ca kyak ci. A cun ah kya hleih, Gopyam ci gui ni, yaica geinvai ci gui lah du-khaih ci gui ah k'chang gui cuh kä mi k'hmih en neh mi m'thei tu gui ko.

Add new comment

11 + 1 =