Papashangpughang Francis no a na m'thei-m'cäi gui ah among.

Bawi Yeisu cuh nik ca, bä ca Hto k'shäm (Jesus the Good Shepherd) ah kya neh, mik mi gui mi ng'ming na chü gui neh, a k'hngip-hmoih pi bäh ah na m'htei gui ca kyak ci. Bawiyeisu cuh k'shoh m'kot ah kya neh, a ni mi yum äp neh mi läk ah kya ung a ng'däh ah ghün nak mi gah khai ciah Papashangpughang Francis no na m'thei m'cä gui ci. I ah kya hleih ci ung, Bawiyeisu cuh mik mi ah mi ngoi (future) ah kya neh, kyüm be hleih ghün om nak vai ah lam ah kyak ci. A cun ah kya hleih a pi ah phih gein vai nak, ng'äi-ng'cäi nak, m'lung k'tha kyen nak (discourage) on kä om en vä ciah Papashangpughang Francis no na m'thei m'äi gui ca kyak ci.

Add new comment

9 + 4 =