Papashangpughang Francis no a na m'thein m'cä gui ah a mong.

Phä na nu-be, paw k'chang gui aw kä kyüi kyok en neh mi ghüng om ko. I ah kya hleih ci ung, K'khanpughi no a k'cum a ng'däh ah na om pui gui neh na ghung, na m'htei gui ca kyak ci ciah Papashangpughang Francis no na m'thein m'cä gui ci.

Cu kon ung, mi ghün om na ung k'khanpugui a ng'düih om, a lo hteh lo mi hmat vai ah phäh ah a k'cum ah m'hteih neh mi om ko ciah Papashangpughang Franics no na m'thei m'cä gui ca kyak ci.

#twitter

Add new comment

4 + 5 =