Papashangpughang Francis no a na m'thein m'cäi gui ah among.

Mik mi k'chang gui cuh, khaw m'dek khan ah mi ghün om yah ung, khoh-tang gui (material goods) a k'däm ak''daa mi m'cun, mi tha düit on a k'ni, a k'bä ah ghün-om nak kä mi gah hing khai ah kyak ci. I ah kya hleih ci ung, ghün om nak (life) ci cuh, khoh tang shäm ko düih on kä ng'pyi-páng, kä kyüm be hing ci. (Luk 12:15). K'chang gui ah mi ghün om nak (life) ci cuh, i gui ung yang a kyüm be ci ung, k'khanpughi ung ng'yung neh, ani yah ng'yak hlü ah hlo ah ghün om nak, paw k'chang gui lah dudong geinmai ci gui on ng'gei-ko neh tui hlim hleih ghü om nak kah kyak ci ciah Papashangpughang Francis no na m'ghtei m'cäi gui ca kyak ci. (General Audiance-Twitter-Pope Francis).

Add new comment

1 + 4 =