Papashangpughang no a na m'thein-m'cä gui ah mong.

 

Mi om nak ah ghüin om nak täi hleih a k'ni lam täng ah mi ng'thong-hlat vai ah k'khanpughi no a chüi gui ci ciah Papashangpughang no na m'thei m'cä gui ah kyak ci. A i ah ung phih a däih hleih mi m'lung a k'ni lam täng ah kyak ciah paw k'cang lah k'khanpughi m'hni nak lam mah mi ng'thong hlat vai hlü ci ciah pyein ci. Kham m'dek ah khan ah mi ghün om hlu ah mi ng'mum m'cha ah phyoin nak mi gah vai cuh mi güng ciah kyak ci ciah pyein ci. Cun cuh k'khanpughi no a na m'hni nak gui aih hlu ah a na peit-tak gui ah kya hleih mik mi gui no phih a ni mi m'hni ah mong cuh mi m'dang vai hlü ci ciah pyein ci. K'khanpughi mi yum nak no khawm'dek khan ah mi ghün om nak cuh na kyüm be hlak gui ciah kyak ci ciah pyein ci.

https://bit.ly/3oiz9OJ

Add new comment

10 + 6 =