Papashangpughang no a na m'thein-m'cä gui ah mong.

Mi k'tai-güi (Prayer) nak lah suh shan yah ung bi loh hngün-thoh gui (liturgy) no mik mi gui cuh Bawi Yeisu on na ät hlak gui ci ciah Papashangpughang no na m'thei m'cä gui ciah kyak ci.

A cun nah suh tong k'tai-güi yah ung mi bi loh hngün-thoh gui no mi ghün om nak ung Bawi Yeisu om hlak ciah kyak ci ciah pyein ci.

.Mik mi Christians gui no mi k'tai-güi cuh mi yum nak mi m'dang nak ah kyak ci, a cun cuh ng'thu-theng (Sacred Scripture) ni, Sacraments gui ni lah k'tai-güi yah ung bi loh gui hlü on mi um nak cuh mi m'dang ciah kyak ci ciah pyein ci.

Liturgy cuh k'tai-güi nak düit ah kä kya neh Bawi Yeisu on a cang ah mi ng'hnguh nak lah mik mi Christians gui no k'khanpughi cuh a k'cang ah mi mi hnguh-yap nak mi hnguh hmat nak ah kyak ci ciah pyein ci.

A cun ah Litugy ung cuh Hti-thein ca muh k'khanpughi hlu on Bawi Yeisu cuh a k'cang ah om ciah kyak ci ciah pyein ci. Liturgy kä om nak ah  Christian cuh Bawi Yeisu kä om nak ah Christian ah kyak ci ciah pyein ci.

Bawi Yeisu cuh Liturgy ah a ng'yung nak ah kyak ci ciah pyein ci. A cun ah kya hleih mik mi Christians gui cuh mi m'lung-kyä a van m'cuit neh Sacraments gui bi loh nak ung mi kyum-päng tu vai hlü ci ciah pyein ci.

Mi ghün om khaw cuh K'khanpugi mi m'shum-chuk vai phäh ah kya neh a cun ah mi k'tai-gü nak cuh Liturgy kä om ung kä kyüm be ciah kyak ci ciah Papashangpughang no pyein ci.

 

vaticannews.va/en/pope/news/2021-02/pope-francis-catechesis-general-audience-liturgy-prayer.html

 

 

.

Add new comment

1 + 2 =