Pope Francis naw Media gui ka vai Missa gün ap ci

Papah Shangpughang

  Media ung bi lo ci gui ka vai ah phäh ah Missa a gün ap nak ung suh shan k'tai gü ci. Media bi ci cuh k'chang gui tumat lah tumat a i bi ci gui ci ah a mawng gui ni khaw m'dek k'khan ah i ah kya yah ci ci ah amawng gui hnuh mhat nak ah kya ci. A cun ah a kya ung mät bäng om dam nak lah ami na nawng vai hlu ah ng'ngaih nak ung ka kä om law ba ci. A cun ah kya hleih media a om cuh bä ci ci neh Papah Shangpughang naw pyein c

Add new comment

8 + 5 =