(World Day of Peace) ciah dim-kyäp nak ah k'hng'üp.

2021 kum (World Day of Peace) ciah khaw-m'dek pum ung a dim kyäp vai ah k'hngüp ung (culture of care) ciah  mi paw k'chang gui mi m'htei m'ta tu vai ah Papashangpughang no na m'thei m'cä gui ci.

World Day of Peace cuh 1968 kum ung Papashangpughang St.Paul (VI) a k'chuk nak no January a k'htük k'hngüp (1) unga kum täi hleih bi vai ah a k'bäi ghüt ah kyak ci.

K'chang gui a van tumat lah tumat m'htei m'ta tu vai, k'chang gui ah hlüng tai nak vai, bä khäk nak vai gui bi loh vai ciah pyein ci.

Cun bäng ah kä kya neh tumat lah tumat k'chü m'gein nak tha vai, ng'khaw ng'gei yop nak a om vai ah ng'lung na neh bi loh vai hlü ci ciah pyein ci.

A cun nah mi bi loh ah kya ung a van dim kyäp hleih ghün om vai ah lam mi pyan ah kyak ci ciah Papashangpughang no na m'thei m'cä gui ciah kyak ci.

A k'tung pi ah gung tu gui vai a kya ah hlü ciah k'chang gui ah phih kyai, k'chang gui mi kä hlui-tä tu vai ah mi ng'ngaih nak gui kä mi hta en vai hlü ci ciah pyein ci.

A ng'däh hleih mi paw k'chang gui mi m'htai m'hta tu vai, mi gung tot tu gui vai ah mi k'thaa nak vai hlü ci ciah pyein ci.

A cun ah (culture of care) ciah mi paw k'chang gui ah ni bä nak vai mi bi loh hlu ah paw k'chang gui i ah mi hlui tä nak gui, ei awk tung-mang ploh m'htah nak gui kä on en ba vai ah mi bi hing ciah kyak ci ciah pyein ci.

A yan ung Catholic a htintaw noh a bi loh mang gui mi läk neh m'lung ngaih (ng'müm'cha) lam täng ah phih kya, pum kyä lam hlu ah phih kyai (work of mercy and charity) ciah paw k'chang gung tot, m'hti m'ta tu vai ciah pyein ci.

A yan ung christians gui cuh ei awt tung mang vai a mi shäm ko gui ng'bo-ng'chek neh k'kyong kyui ät yop vai hlü ah om man ci gui ak kyak ci.

Cun bäng ah kä kya hleih aghüi ng'vai lo gui ni,du khaih ci gui ni, cawi gha ci gui lah hmei-hta gui on tu-m'bei neh pe htak man ci gui ah kyak ci.

A htin-taw no phih a cun ah mi bi loh, mi ghün om vai ah na m'thei gui ciah kyak ci ciah pyein ci. Khaw m'dek pumg ung ghuin-khaw uk ci gui on phih a  cun ah a mi bi loh täng pang vai ah chü-thäm gui ci.

A k'tung pi ah k'khanpughi ah a tüi-pyan gui ghuin-m'htei vai, k'chang päng ah ni bä nak vai bi loh vai lah k'chang tumat hti tumat hti ah ghüin om nak cuh c van no ät yop neh m'htei vai, bi loh vai ah mong pyein ciah kyak ci.

A cun nah ng'lung na neh mi bi ah kya ung k'chang päng ah ( value and dignity) cuh mi hlui tä tu hing khai, (commn good) ciah k'chang van ah ni nak vai ät neh mi bi hing khai ciah pyein ci.

Cun mäng kä kya hleih du-khaih ci gui ni, go-pyem ci gui ni, a mi phan k'she gui ah k'chang gui ni, ng'khong-ng'chei nak gui ni, ng'tung-ng'aah nak gui maih khai ciah pyein ci.

A k'cang ah dim-kyäp nak mi bi hing vai ah phäh ah a i no ang ng'tuk-ng'aah ng'gein nak gui a kya hlak, a i hoi ah mi m'lung ng'ngaih, mi ngaih-tüh mi m'thong m'hlat ko ciah mi mät no mi mät mi ng'shi ba vai hlü ci ciah pyein ci.

https://bit.ly/37uPSsZ

 

Add new comment

3 + 1 =