2021 kum ung k'khanpughi ah bi bik ci gui 22 cuh a mi gon gui ah kyak ci.

Shin ah 2021 kum ung k'khanpughi ah bi bik ci gui (Catholic missionaries) 22 cuh a mi gnon gui ah kyak ci ciah Vatican ung om ciah Fides News Agency cümong ung ka no pyein ci.

A cun ah 22 a mi gon nak ung ka cuh a täng-täng cuh Africa khaw ah ka gui ah kyak ci ciah pyin ci gui.

A un ah k'chang 22 a mi gon nak ung ah Bawiphaya 13, maa-mah 2, religious k'paa-mi tumat lah pa-hta k'chang gui k'chuk 6 ah kyak ci ciah pyein ci gui.

Bawiphya k'chüih 7, maa-mah k'hngih 2 lah pa-hta k'chang k'hngih 2 cuh Africa khaw ung ka gui ah kyak ci ciah pyein ci gui.

A cun ah a mi gon gui ung ka cuh Latin America ung ka k'chüih 7, Asia khaw ung ka k'thum 3 lah Euro khaw ung kah tumat 1 ah kyak ci ciah pyein ci gui.

M"va khaw ung ka phih a mi ng'tuk yay ung dawng-k'ton ci gui ah k'chang gui gung-tot tuk ci goi ah k'chnag k'hngih cun phih a mi guin nak gui ung pa tuh ci goi ah kyak ci ciah pyein ci gui.

 

Add new comment

4 + 2 =