Bawiphaya gui lah maa-mah gui a mi ng'düih-thoh ah mong.

Myanmar ga-k'kaap no Democracy k'phye neh m'va khaw cuh January k'cha (1) a k'tük k'hngüp ung ka-no tün neh  uk-chuk ba hleih Myanmar ghuin-khaw ung om ciah k'chang päng van no kä mi yum ah a mong cuh January k'cha (8) a k'cheit nak ung tün neh lam ah k'khan ah hteit neh (San-tah pyah) ci gui ah kyak ci.

 A cun ah lam ah khan ah hteit neh k'chang gui a van  kä mi yum ah a mong a mi m'dang nak ung m'tung k'cho khaw, Mindat mang-go ung om ci gui ah k'chang päng vah no phih bik ci gui ah kyak ci. 

A cun ah a mi ng'düih-thoh nak ung  Bawiphaya ni Maa-mah ni gui cun phih ät tuk ci gui ah kyak ci. 

Bawiphaya ni maa-mah gui cuh January k'cha 11 k'hngüp ung lam ah k'khan ah hteit neh Mindat mang-go k'chang gui a van on ät tu neh lam ah k'khan nah hteit tu u neh Myanmar ga-k'kaap gui no kä hta-gaa hleih a mi bi cuh kä mi yum ah a mong m'dang tuk ci gui ah kyak ci.

Add new comment

1 + 2 =