Bawiphaya k'thai k'chuk (6) a mi gah ah cüimong.

Pathein ht-ta-na ung ka bawphaya k'thai tumat (1) lah Yangon ht-ta-na ung ka Bawiphaya a k'thai k'hma (5), a ng'don ah bawophaya k'thai k'chuk cuh Yangon ah bawiphaya ah kya tuk ci gui ah kyak ci.

March k'cha (18), Saturday ng'hngüp k'hngi m'chin 8:00 AM ung Yangon ht-ta-na ung  om ca St.Mary phaya kyong ah bawiphaya a k'thai k'chuk cuh bawiphaya ah kya tuk ci gui ah kyak ci.

A cun ah bawiphaya a k'thai gui k'chuk ung ka cuh, Pathein ht-ta-na ung ka bawphaya k'thai tumat (1) lah Yangon ht-ta-na ung ka Bawiphaya a k'thai k'hma (5) ah kayk ci.

Bawiphaya a k'thai gui ah ami ng'ming gui cuh....Pathein ht-ta-na ung ka, bawiphaya Ambrose lah Yangon ht-ta-na ung ka bawiphaya Peter, bawiphaya Gabriel, bawiphaya Stephen, bawiphaya Francis lah bawiphayaJames ah kyak ci.

Bawiphaya k'thai gui no k'khanpughi ah bi a mi shih güt ah chüt hleih a mi bi hing vai ah a van no suh mi shan tu pe gui ko.

Add new comment

8 + 3 =