Christmas yah ung Papashangpughang no a bi loh vai ah ma mong gui.

Papashangpughang Francis no Christmas Poi a bi vai ni Christmas yah ung lah khaw-kum k'thai k'hngüp ung  a bi loh vai gui ah mong lam  gui ning m'thein tu ba gui nei.

Christmas mü lam täng ah Mass cuh 7.30 pm ung (Rome time) tün khai ah kyak ci. A  cun ung pa tuk khai gui ah New Year ung pa tuk khai gui ah pa-hta k'chang gui cuh a ng'chin ah pa tuk khai gui ah kyak ci.

Christmas poi cuh December k'cha 24 k'hngüp, St.Peter's Basilica ung Christmas Night Mass on tün khai gui ciah Vatican ung ka no pyein ci.

December k'cha 31, 5pm ung mi phlän lo pui ah khaw kum k'phyüm ah phäh ah bä khäk nak gui  shüm hmat nak cuh St.Peter's Basilica ung  mü-hün täng ah k'tai güi nak on bik khai.

January k'cha 1 k'hngüp cuh nu Maria ah poi lah 54th World Day  of Peace ung (10am) St.Peter's phaya kyong ung bik khai ah kyak ci.

A cun ah Papashangpughang no a bi nak gui ung pa thuk khai gui ah k'chang gui cuh a ng'chin hta ah pa tuk khai gui ah kyak ci.

Papashangpughang no a bi loh ah poi gui cuh media ung ka no (live broadcast) on m'hlon khai gui ah kyak ci.

https://bit.ly/3qOqeqG

Add new comment

1 + 5 =