Facility Quarantine om cigui ah CNLD gui gai ci gui

CNLD khawng mang gui

Tuhngawi Mindat mang gaw k'om CNLD ung ka k'chang shing 60 Covid-19 ami teng nak ung a u ung phi kä om hlei gai ci gui nei. Ngami gui cuh Sep k'cha 22 k'hngüp leng neh Facility Quearatine ung om ci gui ah kya ci.  CNLD khang mang k'chang gui chu Mindat manggaw ni pigaw gui ung htet u neh ami party ka vai thä hla te ci gui ah kya ci.  Ngami gui ah phäh Manggaw k'om gui ng'ä ng'cäi nak om te ci shin ah Medical chackup ami pyi kon ah ngai mi gui ah phäh Manggaw k'om gui ami m'lung üp law ba ci ah kya ci. Ngami cuh k'hngüp 21 om khai gui.  Ami luh law ba ung ami bi te ah CNLD ka vai leng neh hteit ton ba khai gui ci neh ami ng'vai CNLD Pa Hmang Tun Gei naw pyein ci. 

Mindat manggaw ung k'chang shing 19 ung Covid-19 om hlei ami hnuh te tumat gai ba ci. Tuh ngawi ung chüt hlei k'chang shing 18law ci ah kya ci. 

Add new comment

1 + 0 =