January k'cha ung UN ng'bum no a khät ah k'hngüp ah mong.

January k'cha a k'tum nak (3) k'hngüp cuh Internatioal Day of Persons with Disabilities ciah pyien ah kä phyet-hla ca k'chang gui ah k'hngüp ah kyak ci.

Shin ah k'hngüp cuh UN k'pum no a kum tä hleh läk neh bi loh vai ciah 1992 kum ung tün neh a khät ah kyak ci.

Shin ah Internaltional Day of Persons with Disabilities ciah k'hngüp a mi khät ah a mi büi-ceng nak ah mong cuh a mi kut-khaw, a mi mik-hnga, a mi pum-kyä ung kä mi gai kyong nak gui ah phäh ah k'chang gui on a täng ah käng ng'bi ng'loh tu ba hing ciah k'chang gui ah a mi ghün om nak a hloi-ng'hlak vai ah gung tu gui vai ah phäh ah kyak ci.

Kä phyet-hla ciah k'chang gui ci cuh a mi m'dah ci gui , a hnga pa ci  gui lah kä  kuit khaw ciah k'chang gui pyein nah kyak ci.

A nga mi gui a mi ghüng om nak ung a mi bi loh thei gui a m'thei m'thang gui vai ni, a m ei awk vai, ami om ih nak vai gui lah a mi ni bä nak vai, a mi gai gong nak vai gui päng cuh bi loh tu pui gui neh gung tot gui vai hlü ciah kyak ci.

Nga mi gui cuh kä mi phyet hla nak, kä mi khung-lang nak a om tu pang ah phih, a mi bi loh hing gui a daa om ciah kyak ci.

A cun ah ami bi loh hing gui a mi bi hing vai ah k'chang päng van no ng'lung na neh bi oh vai ah phäh ah UN ng' bum no International Day of Persions with Disabilities ciah k'hngüp a khät ah kyak ci.

Add new comment

8 + 0 =