Kengtung Diocese ung k'tai güi-mang a k'thai a mi gah ah cüimong.

Papashangpughang Francis no k'tai-güi mang John Saw Yaw Han cuh Kengtung Diocese khong bang khai k'taigüi mang a k'thai ah a k'bäi ah cüimong.

2022 kum, November k'cha a k'phli nak 4, Friday k'hngüp, Rome khaw k'hngi m'chin khaw k'oi yah ung 5:30 pm Myanmar Time) Papashangpughang Francis no k'tai-güi mang John Saw Yaw Han cuh Kengtung Diocese khong bang khai k'taigüi mang a k'thai ah a k'bäi ah kyak ci.

Kengtung diocese khong bang neh k'khanpughi ah bi tän pong neh bi lok khai ah K'tai güi mang John Saw Yaw Han ka vai ah a van no ng'lung na neh mi k'tai güi tu pe ko.

Add new comment

4 + 4 =