K'kyuk parish ah a mong.

K'kyuk pigo ung catholic a ng'tüi om lo ah mong lah K'kyuk parish a kya lo ah mong cuh k'kyuk parish om neh k'khanpughi ah bi bik ciah Bawiphaya Matthew Ng'ling Kyüi no shin ah na m'then tu gui ci nei.

Add new comment

2 + 1 =