K'kyuk parish ah a mong.

K'kyuk pigo ung catholic a ng'tüi om lo ah mong lah K'kyuk parish a kya lo ah mong cuh k'kyuk parish om neh k'khanpughi ah bi bik ciah Bawiphaya Matthew Ng'ling Kyüi no shin ah na m'then tu gui ci nei.

Add new comment

13 + 5 =