May k'cha (17) k'hngüp cuh (World Telecommunication and Information Society Day) ah kyak ci.

A kum tä hleih May k'cha a hga-hlei-k'chüh k'hngüp (17) cuh (World Telecommunication and Information Society Day) ciah khaw m'dek pum ung ng'hngung-hmat ng'ta-ng'ko nak ah k'hngüp ci neh United Nations (UN) ng'bum no k'hngüp a khät ah kyak ci.

Shin ah khaw m'dek pum ung ng'hngung-hmat ng'ta-ng'ko nak ah k'hngüp ah kyak ca (World Telecommunication and Information Society Day) a k'tung pi a mi büceng nak cuh khaw m'dek pum ung k'chang gui a van no ng'hngung-hmat ng'ta-ng'ko nak ah kyak ca Internet ni Phone ni bi loh htung-mang nak a ng'hloi ng'hlak vai ah phäh ah kyak ci.

Ng'hngung-hmat ng'ta-ng'ko nak ah k'hngüp ah kyak ca (World Telecommunication and Information Society Day) cuh United Nations (UN) ng'bum no1969 kum ung ma neh tün pong neh, 2006 kum ung tün neh a bi loh ah kyak ci.

Covid-19 na hlo ah lei a hlo kang yah gui ung kyong khui gui on phi kyai, mi paw k'chang gui on phi kyai ng'teng-ton neh ng'hngung-hmat vai ah kä ng'hloi ah ung a shin ah (digital technology) cuh a van no äp neh tung ah kyak ci.

2022 kum ung World Telecommunications Day (WTD) bi loh ah a k'tung pi ah büceng nak cuh khaw m'dek pum ung (communication) ciah ng'hngung-hmat nak ah a hlü ah mong lah (information) ciah cüimong gui cuh i la hok cha ah pyin k'hlak m'thein m'kan vai ciah a mong ah kyak ci.

Tuh chü (Telecommunication,communication lah Information) gui cuh k'chang gui a van ah phäh ah a mü a k'hngüp hlü ci kyak ci.

https://bit.ly/3yIW2nC

Add new comment

2 + 18 =