M'va pa U Tun Tint Zaw am K'chi k'kyam on m'gawng ami ghu hlak

Mindat mangaw k'om gui naw m'va pa a m'gawng ami ghu hlak

"ချင်းစုတ်ချင်းပုပ် သူတောင်းစား" ci k'ci ah M'va a m'gawng ami ghu hlak. September k'cha 23 mü m'khin 9pm ung Mindat College ah m'va bi bi khawng U Tun Tint Zaw naw Kalay Manggaw ah ka ng'hlawh law tu ci gui ah K'cho gui am pyein ci. Khaw k'hngüp gha ung a k'hngüp tä hleih "ချင်းစုတ်ချင်းပုပ် သူတောင်းစား"  ci na gui neh bi ng'cheng phi kä pe gui ne bi amibi tu hlü ung phi nangmi k'cho gui naw nami bi vai kä om ci nei ci neh pyein ci. A  khaw k'hngüp tä hlei a ng'ngaih ng'ngaih ah k'she nek gui laih laih neh  "ချင်းစုတ်ချင်းပုပ် သူတောင်းစား" ci neh pyein  ci. A cun ah a k'she nak gui ah phäh ah ng'that tu ci gui.

Septemper k'cha 24 k'hngüp ung  Pu Ng'thang Näng aw RVA ung ka gui lah a hei CSO gui am m'thein law gui hlei hteit ne ami ng'shi nak gui ung a k'cang ah kya law chütah  "ချင်းစုတ်ချင်းပုပ် သူတောင်းစား" a ci nak gui ah phäh ah k'chi k'kyam tek ät on a m' gawng ami ghu hlak.K'cho thung ah m'gawng ghu ci cuh cein kawn ah shin ah hlaw kä pyein en ba vai a pyein ba ung a cun ah k'chi k'kyam on kap neh ngawng vai ci ah pyein hlü ah kya ci.

 A cun ah m'gawng pyein neh ng'lawh nak hlak ung RVA ung ka gui ni CDA, CSO gui lah Mindat Baptist ung ka gui mah ah htet ci gui. Kalay Manggaw ung ka gui cuh Mindat Baptist ung ka gui naw m'htei tu yah ci gui. Mindat College bi k'ci gui ah m'va gui cuh ami bi nak ung shei ei neh om yah ci gui.

Add new comment

8 + 1 =