November k'cha 16 nak cuh International Tolerance Day k'hngüp ah kyak ci.

November k'cha 16 nak cuh International Tolerance Day k'hngüp ah kyak ci. Shin ah International Tolerance Day k'hngüp bi hlu ah khaw m'dek pum ung om ca k'chang päng van no, kä täng ca k'chang gui ah om ih, tum gui lah ng'ngaih tüh, k'chüi k'ko gui cuh tumat no tumat hlui tä tu neh ghün om vai ah phäh ah kyak ci.

Shin ah International Tolerance Day k'hngüp cuh, 1995 kum ung, UNESCO ng'bum no tün pong neh kä täng ca k'chang gui ah om ih, tum gui lah ng'ngaih tüh, k'chüi k'ko gui cuh tumat no tumat hlui tä tu neh ng'khong gei neh ghün om vai ah büiceng neh abi lo ah kyak ci.

I ah kya hleih ci ung. tolerance ciah tumat no tumat ng'ngaih pe thei hleih ghün om cuh k'chang tumat ah phi kyai, k'chang pa k'khui tumat ah phi kyai hlui tä tu ah kyak ci.

Add new comment

4 + 7 =