November k'cha ak'hngih nak 2 cuh The Day to End Impunity for Crimes against Journalists k'hngüp ah kyak ci.

November k'cho a k'hngih nak (2) cuh (The Day to End Impunity for Crimes against Journalists) ciah cüimong biloh, pyein hlak neh guk then nak ung bi loh ci gui ghuin m'tei nak gui vai ah k'hngüp ciah United Nations (UN) ng'bum no k'hngüp a khät ah kyak ci.
Journalists gui caih üimong biloh, pyein hlak neh guk then nak ung bi loh ci gui cuh k'chang tumat no a hnguh-hmat, ang'ngaih-tüih gui cuh a pyein tu hing vai ah ma mong gui cuh bi loh ci gui ah kyak ci.
A cun ah a mi bi loh nak ung Freedom of speech kä om nak ah ghuin khaw gui ung a bi loh nak gui ung cuh kyüih-kyok vai ah biloh mamong ah kyak ci.
2004 kum ung ka no 2014 kyum ung, khaw m'dek pum ung, Journalists gui caih üimong biloh, pyein hlak neh guk then nak ung bi loh ci gui ah k'chang gui 700 vai cuh a mi ngon gui ah kyak ci ciah UN ng'bum no shui shem neh a hnguh hmat nak om ca kyak ci.
A cun ah kya hleih 2013 kum ung, UN ng'bum no November k'cha a k'hngih nak 2 cuh (The Day to End Impunity for Crimes against Journalists) ciah cüimong biloh, pyein hlak neh guk then nak ung bi loh ci gui ghuin m'tei nak gui vai ah k'hngüp ciah k'hngüp a khät ah kyak ci.
Shin ah k'hngüp a mi khä lo ah ami tün lo nak cuh, Franch ghuin khaw ung ka Journalists goi ah kyak ca, hislaine Dupont lah Claude Verlon cuh 2013 kum, November k'cha ung a mi hngon nak goi ung ka no tün neh a mi bi lo ah kyak ci.
A cun ah kya hleih, cüimong biloh, ghuin khaw khong bang ca a ng'vai hta gui no cüimong biloh pyein hlak neh guk-then nak ung bi loh ci gui ghuin m'tei vai ah täng-pang neh a mi bi loh vai hlü ca kyak ci.

Add new comment

2 + 2 =