Phayakyong a k'thai a mi coh ah mong.

Pekhon hta-hta-na ung ah k'tai-güi mang no phayakyong a k'thai cuh kong-kyi pe neh k'bäi ciah kyak ci.
A cun ah phayakyong a thai cuh Pekhon hta-hta-na ung om ciah (လိုပူတိုက်နယ်), ချယ်ရီကုန်း pigo ung ka kyak ci.
A cun ah phayakyong k'thai cuh 2022, January k'cha a k'chüh k'ghnüp (7) kong-kyi pe neh k'bä ciah kyak ci.

Crd-OSC Pekhon

Add new comment

4 + 5 =