Yaica gei-vai ci gui on Christmas ng'khai nak a mi peit-tak ah ma-mong.

Mandalay hta-hta-na ung om ciah St,Joseph Maa-mah ng'toi ung ah maa-ah gui no yai-ca gein-vai pi ciah k'chang gui on Christmas ng'khai nak a mi peit ah mong.

December k'cha (28) k'hngüp ung Mandalay hta-hta-na ung om ciah St,Joseph Maa-mah ng'toi ung ah maa-ah gui no yai-ca gein-vai pi ciah k'chang gui on Christmas ng'khai nak pei-tak gui ci ah kyak ci.

A cun ah a mi bi loh nak ung K'chei-lei no a ci gui ah k'chang gui a mi m'htei nak ah Shei-yung ung ka go-pyam ci gui lah Se-taw pigo ung om ciah pa-hta k'chang gui on ng'khuih-yih ni, ei awk vai gui a m'shah cuh htet neh a mi peit gui ah kyak ci.

Add new comment

2 + 7 =