Bä ca Benedict a mong

Bä ca Benedict ah mong

k'hngi k'yak lam yahteih gui ah a ng'vai pi ah kya ca Bä ca Benedict cuh 480 kum Italy ghunkho Norcia Gonu ung ng'tü ci.

A teih püi k'tu gui ah kä htitheing ca om ih gui teng neh cäicat lo neh a khokum m'ku lo hleih Subia m'htung ah hteit neh om ci.

Kho k'hngüp ät ung a yan ak'ni ah ng'hmat man ca k'hngumi akyom cuh am'lung ung ka noh kä maih en hlot khai kho knget noh kya hlak ci.

Ak'ten ah Benedict noh ak'khan ah a ng'thu gui hlut neh a vun gui tek khai ng'hling hngu ah ng'le ghüi  ghüi ci.

A cun ah a ng'mui m'cha leim bai gui cuh a kyä ah leim bai gui on gü ba hlak ci.

A ng'ming she lo ca Vicovaro yahteih kyong uk ah a kya vai chü u hleih yum neh do ci.

A cun ung om ca yahteih gui cuh a  htingling aih ah om vai läk vai gui a ci ah  phäh ah ami pluh kilik vai k'thana ci gui.

Cung phih k'chang k;ni cuh k'khanpughi noh m'htei ca kya neh a Pa ni, a hta ni a pyein lah ami pluh nak ah Capit bät gui ng'phyäng neh payak hleih ami pluh ng'dang lo ci.

Benedict cuh 547 kum ung shi ci.Papa shangpughang noh ani am Europe ngäng m'htei ci ah shä ci.

Benedict ng'htoi ung kah Papa shangpughang 50,Sayataw 7000 lah htitheing ca k'chang 40000 thon lo pi ci.

Add new comment

3 + 17 =