Bä ca Maria Magdalena

Bä ca Maria Magdalena

Bä ca Maria Magdalena cuh kum phya htük ung ng'lami tumat ah kia ci.
Ani cuh Bawi Jesus nawh a zei nak gui ah imghonkhui ung ah kia ci.
Martha lah Lazarus ni ah ani pai ah kia ci.
Ami om nak sho lo hleih kä ni ca ngmi tumat ah k'chang avan naw ami pyein m'shet.
Cung ung ka nawh Maria Magdalena cuh ahmakat gui ah phäh ah ng'zung'zon ba neh,ng'tong ng'hlat lo ci.
Bawi Jesus-ah khow Natusing'ui awng hluk neh alumu awn miktu hlui awn shuk pe ci.
A cung kong ah Bawi Jesus ah hluläkng'shä gui awn om tu neh Bawi Jesus ah hlu läk tu ci.

Add new comment

1 + 7 =