Bä ca Bernardine a mong

St. Bernardine of Siena

Christu ah ng'ming k'theing ah ng'shä ah kya ca Siena Myoh ung ka bernardine cuh 1380 kum ung Italy kho massa marittia ung ng'tüi ci.

Ak'hmo yah yng a nupa shi hleih a nu k'däm noh ca a hmat vai ng'thei hlak ci.k'khãnpúghí a kyih ã thee vai phih m'thein ci.

A khokum 17 ung Nu Boi ah ng'phäi ng'na ng'htoi ung hteit ci.

Bä ca Bernardine cuh Sayataw ah a kya vai a k'da noh leng leng ba neh a mi pyein nak .Cung phip htahtana bi ak'ni ah a bi hingiing vai phäh ah ma ci.

1430 ung a htingling tu k'cang ah om nak ah bä ca Francis yahteih ng'htoi ah a k'hngi nak ak'vai ah kya lo ci.

1444 kum ung shi neh kum k'chuh sho chütah bä ca k'chang ah htahtana noh m'hlüng m'tai ci.

Add new comment

6 + 8 =