Bä ca Mother Teresa ah k'chü m'kha.

Bä ca Mother Teresa no "K'tai güi nak ah m'gong ah tah gung-tot nak ah gut cuh bä tu ba ci" ciah pyein ci. Mi m'gong on suh mi shang neh mi gut on k'chang mi gung tu vai hlü ciah kyak ci.
A na m'thein gui hlü cuh i ang ci ung, suh shan hlu ah du-dong gein vai ciah mi paw k'chang gui phih mi gung tot tu vai hlü ci ciah a pyein hlü ah kyak ci.

Add new comment

6 + 11 =