Kum 75 a be nak Daw Aung San Suu Kyi ah ng'tüi k'hngüp

Daw Aung San Suu Kyi

      Daw Aung San Suu Kyi cuh kum 1945 , june k’cha a 19 k'ngüp ung Yankung mango ung om ng’päi mawng  Po Chuk Aung San lah M’va ghun khaw ng’shä Nu Khin Kyi naw ani hta nak gui ung ka a k’hmaw pi ah kya ci. Kum 1991 ung dim kyäp mawng Nobel (Nobel Peace Prize) cuh gah ci ah kya ci. Kum 2016 ung Myanmar ghun khaw ng’ge bawi ( State counselor ) ah kya law ci. Ani cuh kum 1960 ah chüt ah Myanmar khaw ung kyawng kai shüt neh India ghunkhaw ung k’täih neh kyawng kai bi ci. Cung ka naw England ghunkhaw University of Oxford ung ca ng’thei tu neh British scholar Michael Aris on ng’chung’la ni neh k’hnih ah hta ci goi.

  A cei lah a hta gui nawng ghüt neh anu m’htei khai ah 1988 chüt om ci. A cun yah ung Po Chuk Nei Win naw Ghunkhaw a ná gut law hlei Daw Aung San Suu Kyi cuh democracy lah human right ah mawng gui leng neh bi law ci ah kya ci. A cun ah Democracy lah Human right bi law hlei July k’cha kum 1989 ung leng neh a im ung ami üng ah kya ci. Kum 1995 ung im üng nak ung ka luh law ba neh ama mawng gui bi ba ci. Acun ah abi loh yah ung kum 1999 ung a cei shih ci ah kya ci. A cei a shih yah ung phi ani cuh a cei a shih nak ah kä thet tu ba hlawh ci. Kum 2000 ung ka naw kum 2002 ah chüt im ung ami üng ba ah phi kya ci. Kum 2003 ung leng ba neh a kum tä hlei ami chum nak cuh m’däm pe neh tah 2009 ung United Nation ( UN ) naw ami chum ah mawng pyein ci. Kum2008 ung leng neh a khaw hei ah om ci ah a hta gui naw ca ng’chäh guk nak gui lah Magazines gui ng’do peit nak gui om law ba ci. Kum 2009 ung a im unng ami üng nak ah Ubatei gui kä läh ci a im ung America ghun khaw k’om a im ung mü goi a ih tu ah phäh ah kum k’thum a kyum ba vai ah ami ci ba. Kum k’thum ung ka k’cha 18 ami k’chak ba peih kon ah 2010 ung Parliament Election ung ka naw a mi k’täm ah kya ci.

  Kum 2011 March ung Htamatah k’thai U Thein Sin on Nay Pyi Taw ah ng’thu ng’hta ni neh tah 2012 April k’cha ung NLD cuh pyang ba neh ng’dü law ba ci gui. Kum 2012June k’cha ung Thai ghungkhaw ah ma neh theit tu ba ci ah kya ci. cun ah a hteh nak ung dim kyäp mawng Nobel ( Nobel Peace Prize) cuh Norway ghun khaw Oslo mango ung la naw a peih do ci ah kya ci . A cun kawng ah London ghunkhaw British Parliament ung a hteh tu vai ah ami chü tu ah kya ci.

November 2015 cuh NLD ah phäh ah a k’tung pi ah a mamawng a ng’dang law nak ah kya ci. Kum 2016 March 15 k’ngüp ung NLD Upate pyang ci gui naw U Htin Kyaw cuh Htamatah ah March 30 k’ngüp ung ami taih ah kya ci. Htamatah U Htin Kyaw cuh ghi ng’vai law neh bi kä bi law ba hlawh hlei Htamatah U Win Myint ami naw Htamatah bi ba ci.

National League for Democracy (NLD) cuh Daw Aung San Suu Kyi naw kum 1988 ung leng neh m’düt ci Daw Aung San Suu Kyi naw a guk ah ca uk cuh “Freedom from Fear” ah kya ci.

Cun gui 2nd ed. (1995; reissued 2010) , lah Letters from Burma ( 1997 ; reissued 2010).

Copy from BRITANNICA News.

Translation by John Thang (RVA).

18/06/2020

Add new comment

5 + 2 =