Yum nak na pek gui ca Boi Gei

Bawi Gei htüm nak

                Bawi Gei cuh a khmo yah ung hmeihta ah kya neh Bawphaya kya nak ah kyawng ung gawk tu ci. Ani cuh a düm hta ah om neh ca ktha na neh Kkhanpughi a kya ah a yum a phäh ah ca ngthei nak ung phi a ngming thang lo ci.

                Bawiphaya a kya lo kon ah phi a gawk nak pang ung hmeihta gui mhtei hen du khaih ci gui phi a kya ah gung ci. Ani no a mhtei ah hmeihta gui cuh a pang hngu hmat lo u neh acoyah hngün gui ung bi tu ci gui phih da lo ci.

                Cun bang ah kä kya neh ani no a mhtei ah du khaih ci gui, hmeihta gui cun phih Bawiphaya gui, mamah gui ah kya lo tu ci gui. A mshah cu tamah Saya ni, a pigo pang ung pahat lam khawngmang ci gui ah kya lo ci gui. A kho hei yung ah gawk neh kcho hta gui gung ci gui phi do lo ci.

                 A ni a shih yah ung ani a phäh ah thüi ci gui cuh ani ah bilawh ah phäh a phi Yei u neh Kkhanpughi shüm hmat ci gui.

Add new comment

1 + 0 =