"ပြန်လာခဲ့ကွယ်" ဆိုတဲ့ဘုရားသီချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။

Fr.Mark Khai Khan Dal ရေးစပ်ထားတဲ့ "ပြန်လာခဲ့ကွယ်" ဆိုတဲ့ဘုရားသီချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။

Add new comment

6 + 10 =