April k'cha (7) cuh (World Health Day) ah kyak ci.

Tuh ngawi April k'cha a k'chüih k'hngüp (7) cuh (World Health Day) ci neh a mi pyein ah k'haw m'dek k'khan pum ung om ca k'chang gui ah gai-gong nak vai ah k'hngüp ciah World Health Organization (WHO) no a kum tä hleih bi vai ah k'hngüp a khät ah kyak ci.
1948 kum ung WHO ng'bum no a k'ma k'bäh ah World Health Assembly bi neh tah a kum tä hleih April k'cha (7) k'hngüp ung world helath Day bi vai ah k'hngüp a khät ah kyak ci.
"Gai gong nak cuh khoh tang ah kyak ci" ci neh a mi pyein na hlo ah Papashangpughang no 2021 kum January k'cha 12 ung a na m'thein m'cä nak gui ung pyein neh "k'chang gui ah gai gong nak vai lah go-pyam ci gui gung tot na gui vai ung ngoi-ghui khoh tang tung mang cuh k'chang gui ka vai ah a k'ni pi ah ng'bi-ng'loh ah kyak ci ciah pyein ci"

Add new comment

15 + 2 =