August k'cha 1 k'hngüp ung ka no 7 k'hngüp ah chüt cuh "World Breastfeeding Week" ah kyak ci.

August k'cha a k'tük nak ung ka no a k'chüih nak cuh (August 1-7) World Breastfeeding week ciah khaw m'dek pum ung om ca Nu gui no a k'hmo gui on hluuk tui a mi tu nak ah k'hngüp k'chüih(7) ah a mi khät ah kyak ci. Tuh-shu kum, 2022 kum ung a mi bi loh ah (theme) cuh “Step Up for Breastfeeding: Educate and Support.” ciah kyak ci. World Breastfeeding Week a mi khät ah a mi müi ceng nak cuh i ang ci ung, a k'hmo gui no nu gui ah hluuk tui a mi awk cuh a k'ni pi k'bäh ah kyak ci lah a cun ah mong cuh ghuin khaw gui lah ng'bum gui (organizations) gui no thä-hla neh a mi bi loh vai ah phäh ah kyak ci. I ah kya hleih ci ung, nu ah hluuk tui cuh a khmo a ghün vai ah phäh ah a k'tung pi ah hlü ci kya neh a k'hmo a gai gong vai ah phäh ah phih k'tha gui pek ca kyak ci. Nu ah hluuk tui cuh a k'hmo hta ah phäh ah hteing thap neh ni pi ca kya neh a hei tu-m'bei ah kya ung a k'hmo kä gai gong hlak ca kyak ci. Nu ah hluk tui cuh k'hmo hta ah phäh ah a k'ni pi k'bäh ah kyak ca mong cuh a van no a hnguh hmat vai ah phäh ah a kum tä hleih “World Breastfeeding Week” cuh UN k'bum noa bi ah kyak ci. Shin ah k'hngüp cuh 1990 kum ung tün neh a mi khäh ah kya neh, a khaw kum k'cha k'phli 4 ung ka no k'cha k'chuk 6 lok ca a k'hmo gui cuh hluuk tui a k'ni ah a mi awk hing vai lah Nu gui lah a k'hmo gui a mi gai gong nak vai ah gung tot gui neh bi loh vai ah phäh ah kyak ci. https://bit.ly/3Qt95iF

Add new comment

8 + 2 =