Bä ca Monica poi Lukse ah bi ci gui

A k’om phung cuh kkyanwngkhui on om tu pang lang hleih phih kchang gui ah kkyawngkhui on om nak cuh hei tu hnga ci. A hei kphyu kkha khihla gui cuh ami om man ah ngneng düt ah on neh gah u hkeih phih kchang ah kkhan ah a ghin yah ung a mät lah a kukangkhui ah ni bä hlüng tai nak a kkyawngkhui ah ni bä hlüng tai nak vai gui a mamawng nak kon ah phih khomek ung a om nak a ngpyi law kon ah a om kak vai phih mamawng na ciah kya ci. Khomdek ah kkhan ah om yah ung amät lah a kkyawngkhui ah hlui, ei, yihngei vai gui a khngüüp tä hleih a bi lawh hngün thoh a hlo ah a cun ah a bi lawk yihngei a hlüng tai la piti vai ah a hlü a hngäi ah ktha nan eh tot ba hnga ci.

A cun kon a phih khomdek ah kkhan ah a om nak a ngpäng lo ung  a ngmui mcha kkhanmopi kkyawngkhui  ung a om tu hnging vai mamawng na ci. A I ah  kya hleih ci ung mopi la khomdek a van tüi khmüt ciah  mi Bawi Kkhanpughi mät cuh Pa Kkhanpughi, Hta Kkhangpughi, Hitheng ciah muh Kkanpughi ciah kkyawngkhui on om ci.A cun ah kya hlei kchang phung cuh khomdek ah kkhan ah kkyawngkhui on akni ah a om vai lah kkhan khaw ah ngdün neh ghinnak ah ka Kkhangpughi kkyawngkhui ung a päng tu hnging vai ah kkhangpughi no a tüi ah kya ci.

Add new comment

8 + 4 =