Bawiphya gui ah om nak vai im caw ci ah Saya mah Bu Cüm on ng'thu ng'hta nak.

Kum 2020 Setemper k'cha 8 k'hnüp ung Thin Chawng pigaw ung Bawiphaya gui ah om nak vai im k'thai kawng kyi peih nak bi ci gui. Bawiphaya gui ah om nak vai im k'thai cuh Sayamah Ng'bu K'cüm naw khawng mang neh a cawh ah kya ci. Sayamah Ng'bu K'cüm cuh Bawiphaya gui ah om nak vai bäng ah kä kya hlei Numaria ah lung k'shang phi caw ci ah kya ci. Tuhchü Thin cawng pigaw ung ng'bum im caw yah ci ah k'kya ci.

Add new comment

7 + 5 =