A ghüi ng'vai gui ah bi loh vai ah mong.

A ghüi ng'vai gui (grandparentd and elderly) no mi ng'shom hta gui yei kyai neh m'hni nak on dam gui u neh mi ng'ngaih tüh thei peit gui ah hlo ah k'chang k'chang gui päng on a cuh na hlo ah a mi om kya vai ah mi m'thei m'thang gui vai cuh mik mi ah mi bi loh vai ah ma mong ah kyak ci ciah Papashangpughang Francis no pyein ca kyak ci.

Yaica gein vai neh a mi k'tha gui kyen ca k'chang gui ah k'chüi k'aw ng'ngaih pe gui neh kyäp tap hleih a mi ghün om vai ah mik mi gui no mi m'thei m'thang gui hing ca kyak ci ciah Papashangpughang Fracis no pyein ci.

#twitter

Add new comment

8 + 10 =