July k'cha 15 nak cuh (World Youth Skills Day) ah kyak ci.

July k'cha a gha-lei-hma nak (15) cuh (World Youth Skills Day) ciah ghuin khaw a van no a kum täi hleih bi vai ah United Nations (UN) ng'bum no k'hngüp a khät ah kyak ci.

Shin ah World Youth Skills Day bi vai ah a k'tung pi ah ami büiceng nak cuh i ang ci ung, k'hmo k'tho gui (youths) no a mi hlung-tai tu vai ah ami ng'bi-loh nak ung, nga mi gui no ami bi m'chüt hing gui, ami ng'nagih-tüh, ami täng-pang bi loh hing gui cuh yum m'nai tu gui neh hlui-tä tu gui nak ah bi ah kyak ci.

A cun nah k'hmo-tho gui ami ng'bi-loh hing vai ah phäh ah ak'tung pi ah hlü ci cuh (Education) ciah ng'thei-thang hnguh-hmat nak cuh hlü pi k'bäh ca kyak ci.

Hmo-tho gui hlüng-tai tu u neh, ami ng'bi-loh hing ung vah, United Nations (UN) ng'bum no phih a büiceng ah kyak ca khaw m'dek pung ung dim-kyäp nak a om va ni (lasting peace), k'chang päng van ah hlüng-tai nak vai (sustainable development) lah (human rights for all) ciah k'chang shing päng no a gah tu chin vai a gah tu hing vai lah k'chang tumat hti ah ghän om nak cuh hlui-täi tu vai ah bi loh hing vai ah kyak ci ciah (UN) a k'vai hta ah kya man ca UN Secretary-General, Ban Ki-moon no pyein man ca kyak ci.

Shin ah World Youth Skills Day cuh 2014 kum, December k'cha ung tün neh United Nations ng'bum no a kum täi hleih bi vai ah k'hngüp a khät ah kyak ci.

https://www.timeanddate.com/holidays/un/world-youth-skills-day

 

Add new comment

4 + 11 =