A k'hmo gui on Media ah mong m'thei m'thang ci gui.

k'hmo tho gui on media biloh nak lah mät no mät ghuin vai ah a mong a mi m'thei m'thang nak.

May k'cha a gha-lei-k'ko k'hngüp (19), 2022, Thursday,

k'hmo tho gui on media biloh nak lah mät no mät ghuin vai ah a mong a mi m'thei m'thang nak.

Hlip k'cho khaw, Falam mang-go ung om ca Christ tha King phayakyong ung Missionary Childhood Association (MCA) ng'bum no a k'hmo gui on k'khanpughi ah ng'thu k'ni hngu hmat u neh a mi hlüng tai bä nak tu vai ah mong gui cuh m'thei m'thang nak bik ci gui ah kyak ci.

A cun ah a mi m'thei m'thang nak ung World Vision Myanmar, Falam ng'bum ung ka Mai Cer Sin Par no Media bi loh tung mang ah a ni nak lah a sheit nak ah mong gui cuh a k'hmo gui on m'thei m'kan gui ca kyak ci.

A cun ah a mi ng'thei ng'thang nak ung 18.5.2022 k'hngüp, a k'hmo gui (127) on Child Protection ca-uk cuh pek ci gui ah kyak ci.

Source : RVA Falam

Add new comment

5 + 7 =