Nigeria ghuin-khaw ung k'chang phya (100) a mi gawin gui.

Nigeria ghuin-khaw ung Tu-aat-ngawin-m'shih ciah k'chang ng'bum (terrorists) gui no Novenber k'cha (28) k'hngüp ung Lai bik ciah k'chang gui a mi ngawin ah phäh ah Papashangpughang no nga-mi ka vai ah k'tai-güi pe gui ci.

Nigria ghuin-khaw ung (terrorists) gui no lai bik ciah k'chang gui (100) phya-gha ah tah daa tu ba ci a mi gawin gui ah kya hlei Nigeria ghuin-khaw ka vai ah suh mi shan tu pe gui vai ah pyein ci.

A cun ah a mi gawin gui cuh a mi hngü-gawin a mi aat-pit gui ciah a mi ngawin hngu-hmat tuk ciah k'chang gui no a mi pyein.

A mi gawin gui ah k'chang gui K'khanpughi no a ghui-im ung a m'om gui vai lah thü-hlei ciah a mi k'kyong khui ung ka gui phih k'khapughi no a m'htei gui vai ah papashangpughang no k'thai-güi pe gui ci.

https://bit.ly/3mLKl6Q

Add new comment

3 + 1 =