November k'cha 14 cuh World Diabetes Day k'hngüp.

|A kum tä hleih November k'cha 14 cuh World Diabetes Day k'hngüp bi ti ci gui ah kyak ci. Shin ah World Diabetes Day k'hngüp a mi bi ah a k'tung pi a a mi büiceng nak cuh i ang ci ung, "Diabetes" m'nem-om nak ung ka no avan mi phyon hing vai ah a mong cuh k'chang päng no a hnguh hmat lo tu hing vai ah pyein hlak neh biloh vai ah phäha ha kyak ci.
Khaw m'kek pum ung Diabetes m'nem-om ca k'chang gui cuh 400 million lok ca kyak ci.
World Diabetes Day cuh 1991 kum ung WHO ng'bum no khong bang hleih tün pong lo u neh 2006 kum ung ka no tün neh United Nations ng'bum no a kum täi hleih bi vai ah a k'bäi lo ah kyak ci.
Shin ah 2022 kum ung World Diabetes Day ah phäh ah a k'tung pi ah a mi biloh vai ah a mi büceng nak cuh “education to protect tomorrow,” ciah "ngoi ah ka vai ghuin m'htei nak vai ah phäh ah ng'thei-thang hnguh hmat nak" ciah kyak ci.
Shin ah World Diabetes Day k'hngup mi pi hlu ah khaw k'dek pum ung Diabetes m'nem-om nak (lei) cuh kä om en va vai ah a van no mi hlä-hla neh mi bi loh ät ko.

Add new comment

11 + 7 =