"Nu" ng'äi

" Nu ' ng'äi

July kcha cuh Nu Pa gui mhlüm tai nak a kcha a kya ci. Nu Pa cuh kavai a tung pi ah ktaigü vai hlü ci. Ngngai tu shum vä.

Add new comment

5 + 5 =