Tuh ngoi July ng'cha (15) k'hngüp cuh (World Youth Skills Day) ah kyak ci.

Tuh ngoi July ng'cha (15) k'hngüp cuh (World Youth Skills Day) ciah k'hmo k'tho gui no a mi hnguh hmat, bi loh gui cuh k'bäi nak ah k'hngüp ci neh a kum tä hleih bi vai ah United Nations (UN) ng'bum no k'hngüp a khät ah kyak ci.
Shin ah World Youth Skills Day ciah k'hngüp a mi khät ah a mi müiceing nak cuh i ang ci ung, k'hmo k'tho gui cuh a k'ni ah hmgu hmat u neh, bi loh thei u neh tah khäng htek hleih a mi bi loh a om vai lah, bi loh ma mong a k'thai gui tün bong neh a mi bi loh hning vai ah phäh ah kyak ci.
World Youth Skills Day cuh 2014 kum ung tün neh United Nations ng'bum no tün bong neh a bi loh ah kya neh, a cun ah tün bong neh a bi loh ah a k'tung pi ah a büiceng nak cuh ngoi ah hlum lei aung-pan bi loh nak (tomorrow's economy) gui ung k'hmo k'tho gui ah a mi hngüh hmat, bi loh hing gui a hlüng tai lo vai ah phäh ah kyak ci.
https://bit.ly/3yFVY6l

Add new comment

1 + 3 =