Ukraine ghuin khaw ka vai ah k'tai güi tu pe gui vai.

Hong Kong ghuin khaw ah khah k'taigüi mang (Bishop Stephen Chow Sau Yan) no Catholic pa-hta k'chang gui a van no Ukraine ghuin khaw ah phäh ah ng' lung na neh mi k'taigüi tu pe vai ah pyein ca kyak ci.
Russia no Ukraine a tuk-ah cuh k'chang gui a van na ng'ä ng'cä hlak gui ca kyak ci caih February k'cha 25 k'hngüp ung ca a ghuk nak ung (Hong Kong's Bishop Stephen Chow Sau Yan) k'tai güi mang no pyein ca kyak ci.
Ukraine ghuin khaw ung a mi k'phu-im gui a di dam ni, k'chang gui a mi shih kyuk ah phäh ah a kya ah thü-hlei ca pyein ci.
1991 kum ung (USSR) the union of Soviet Socialist Republics khaw ung ka no (Independence) gah neh a mät no a mät uk-chuk neh om hte ca Ukraine k'chang gui ah dim gai hleih a mi om nak lah a mi ng'ngaih u gui (hope) cuh a mi m'di m'damp pe gui ah kyak ci ciah pyein ci.
Covid lei a hlo kang tu pang ah phih khaw m'dek khan ah k'chang gui ah phäh ah yai ca nak gui a om nak cun phih kä täi neh om neh kä gah khai ah kyak ci ciah k'taigüi mang no pyein ci.
Pi-go tumat vai hlü ah kyak ca khaw m'dek ung mi om ghom ca k'chang gui a van cuh tumat lah tumat ng'hlak neh mi hang ghüng om yop ca kyak ci ciah pyein ci.
Suh shan k'tai güi nak ah (power) no k'chang gui ah ng'hngaih tüh no kä k'pha hing gui cuh m'chüt näng neh bi loh hing ci ciah pyein ci.
Ukraine guin khaw ung om ca mi paw k'chang gui ni, Hong Kong ghuin khaw ung om ca Ukrainians k'chang gui na mi m'htai tu gui vai, na mi gung tot tu gui vai ciah k'tai güi mang no pyein ca kyak ci.
https://bit.ly/3vpv0Qu

Add new comment

11 + 4 =